Výroba rozvaděčů

ROZVADĚČ - SHOP.CZ - návrh, prodej a výroba rozvaděčů

V  našem  e-shopu naleznete  nejenom širokou  nabídku  rozvaděčů - od malých rozvodnic až  po velké hlavní rozvaděče, ale  také dalšího sortimentu, jako   prodlužovacích  přívodů, kabelových  přejezdů apod.. Naše rozvaděče  se vyrábějí individuálně na míru klientům, nejsme omezeni standardními velikostmi a můžeme proto zákazníkovi vyrobit rozvaděč přesně podle jeho požadované specifikace.

Naše rozvaděče jsou určeny pro široký okruh zákazníků-od společností zajišťujících osvětlení a ozvučení společenských, sportovních, kulturních akcí, pořadatele trhů, koncertů přes TV, film, divadlo,  pořadatele veletrhů,  půjčovny , cateringové a stavební společnosti.

OBECNÝ POPIS

Průvodní  dokumentace rozvaděče.

Při výrobě přenosných rozvodnic jsou dodržovány platné směrnice, normy a ustanovení.

Návrh a výroba rozvaděčů probíhá dle zadání typu ochrany dle směrnice nízkého napětí. Jako normativní technické podklady slouží ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN 61439-3

 Každý rozvaděč dodáván s průvodní dokumentací:

  1. Výrobní štítek

  2. Charakteristiky rozhraní – krycí list / v českém a anglickém jazyce/.

  3. Protokol o kusovém ověřování –  Protokol o kusové zkoušce / v českém a anglickém jazyce/.

  4. ES Prohlášení o shoděEU Declaration of Conformity / v českém a anglickém jazyce/ .

  5. Blokové schéma zapojení

  6. Návod pro obsluhu a ůdržbu rozvaděčů. Tento dokument obsahuje důležité pokyny pro koncové uživatele, prosíme přečtěte si pečlivě před prvním použitím rozvaděče tento návod. Předejdete tak problémům s případným nedodržením záručních podmínek rozvaděče.

 Materiál rozvaděče.

Rozvaděčové skříně jsou vyráběny z plastu . Tento plast má velmi dobré vlastnosti pro svařování a opracování , je špatně hořlavý, odolný proti vlivům venkovního prostředí, nebledne, nekřehne, nedeformuje se procesem stárnutí / ani v případech, kdy je vystaven po dlouhá léta přímému působení paprsků a teplotám pod bodem mrazu/, je zdravotně nezávadný. Vyznačuje se vysokou pevností a houževnatostí, chemickou odolností, tvrdostí /IK 07/,, má velmi dobré elektro-izolační vlastnosti a UV stabilizaci.

Rozvaděčové skříně vyrobené z plastu proto poskytují výjimečně vysokou funkční bezpečnost i při ztížených podmínkách použití, při velkém vedru, silném dešti nebo při plném zatížení rozvaděče po dobu několika hodin.

 Tabulka vybraných parametrů rozvaděčů.

Tabulka  vybraných parametrů rozvaděčů  výrobce ROZVADĚČ-SHOP.CZ dle normy ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-3.

V  následující tabulce si můžete přečíst vybrané standardní hodnoty pro přenosné rozvodnice výrobce Rozvaděč-shop.cz Podle výše uvedených norem je nezbytné, aby při vypracování nabídky došlo k dohodě mezi uživatelem a výrobcem, pokud zákazník požaduje odchylky od níže uvedených standardních hodnot výrobce Rozvaděč-shop.cz s.r.o. 

Výrobce musí dle normy ČSN 61439-1ed. 2 , ČSN EN 61439-3  nastavit tyto funkce a parametry.

Vlastnost

 

ROZVADĚČ-SHOP.CZ

Typy uzemnění soustavy, pro kterou je rozvaděč určen

 

TN-S

Jmenovité napětí

 

230/400V

Ochrana proti přepětí-přepěťová ochrana(třída  I-IV)

 

 Třída II. (instalace  do rozvaděče na požadavek zákazníka)

Typ DBO

Rozvodnice určená pro provozování laiky

(A - pro jednopolová zařízení, B - i pro vícepolová)

 

Ano

B

Jmenovitý kmitočet

 

50HZ

Zkratová odolnost (jmenovitý podmíněný zkratový proud )

 

do 125A =6-10kA

160A – 16kA
 250 - 400A = 20kA

Druh zařízení jistícího(jistících) před zkratem

 

jistič

Stabilní nebo mobilní

 

mobilní

 

Součinitel soudobosti (RDF)

 

 Viz. Tab. 1

 Opatření pro ochranu před ůrazem elektrickým proudem

 

- automatické odpojení od zdroje

-dvojitá izolace

Umístění (vnitřní/venkovní) instalace

 

Vnitřní/venkovní instalace

 

 

 

Stupeň ochrany

 

IP 44

 

Ochrana proti mechanickým rázům/IK kod/

 

IK 10

Odolnost proti UV záření

Bezhalogenost

 

UV stabilizace

Ano

Provozní podmínky

 

-25C   40C

Stupeň znečištění

1,2,3,4

    3

 

 Nadmořská výška

 

  2000 metrů 

Třídění elektromagnetické kompatibility(EMC) A/B

 

 

 

 B

 

Zvláštní provozní podmínky jako EX zóna (zóna výbušnosti), vibrace atd.

 

není definováno

 

 

Požadavky na uskladnění a dopravu (druh dopravy, odlišné okolní podmínky, max. rozměry, požadavky na zabalení)

 

 

viz. manual

Požadavky

pro provoz, kontrolu, údržbu.

 

viz. manual

 

 

 

 

Tab.1. Hodnoty součinitele soudobosti

Počet hlavních obvodů

Součinitel soudobosti

 

2 a 3

0,9

4 a 5

0,8

 

6 až 9 včetně

 

0,7

 10 ( a více )

0,6

 

 

Ochrana proti chybnému proudu.

 Ochrana  před chybným proudem je u našich rozvaděčů zabezpečena různými způsoby.

 Nejdůležitější metody uvádíme níže:

  1. standardní jistič – MCB - (Mini Circuit Breaker)

      výkonový jistič – MCCB – (Mould Case Circuit Breaker)

  1. Standardní proudový chránič – RCD - (Residual Current Circuit Breaker) s pevně nastavenou spínací hodnotou od 30 – 300mA

  2. Proudový chránič RCD s možností nastavit spínací ůroveň od 30 – 30 000mA

  3. Proudový chránič s nadproudovou ochranou – RCBO - (Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection), přestavuje kombinaci MCB + RCD a nabízíme je jak pro jednofázové, tak pro třífázové zásuvky /16-125A/

 Integrované elektrické zásuvky – tzv. „průchozí“

U některých našich rozvodnic nejsou zásuvky s jmenovitým proudem , který je totožný s jmenovitým proudem ve vstupní přívodce nebo kabelové vidlici, chráněny jističem ani proudovým chráničem. Pokud jsou dvě rozvodnice zapojeny sériově, dbejte prosím, aby nedošlo k překročení přípustných délek připojovacích kabelů obou rozvodnic. Maximální povolené délky kabelu najdete v příslušné normě.

 Průřezy vnitřních vedení

Hlavním činitelem zodpovědným za vnitřní teplotu rozvaděče je ztrátové teplo vnitřních kabelových vedení. Proto jsou velice důležité dostatečně dimenzované průřezy vnitřních vedení rozvaděče.

Při výrobě našich rozvaděčů dodržujeme důsledně příslušnou normu ČSN    EN 61 439-1 ed. 2.

 OBECNÉ UŽIVATELSKÉ INFORMACE

Kontrola před každým použitím

Před každým uvedením rozvaděče do provozu je třeba provést  jeho vizuální kontrolu, zaměřit  se na případná poškození  přístrojů , mechanická poškození zásuvek, modulových oken a připojovacích kabelů s vidlicí. Ve  vlastním zájmu prosím ihned vyměňte  mechanicky poškozené díly. /např. chybějící kryty u zásuvek mohou způsobit korozi kontaktů, zkorodované kontaktní spoje se mohou rychle nažhavit a spéci. Závadné díly je třeba dle normy ČSN EN 61439 –1 nahradit identickými díly.
Opravy může provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář nebo je lze provádět pod dozorem a vedením kvalifikovaného elektrikáře. Po provedené opravě je třeba vždy zkontrolovat bezpečnost rozvaděče dle profesního předpisu.
Vestavěné proudové chrániče je třeba před každým používáním nebo zapůjčením zkontrolovat zmáčknutím testovacího tlačítka.
V případě, že jsou rozvodnice po delší dobu uskladněny, je třeba proudové chrániče před uvedením do provozu zkontrolovat vhodným měřícím přístrojem.

Doprava a skladování

Některé typy našich rozvaděčů  lze při přepravě a skladování skládat na sebe. Je přitom třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození ochranných krytů vestavěných ochranných elektrických zařízení nebo k poškození krytů např.  CEE zásuvek. Také prodlužovací přívody včetně koncovek je třeba při přepravě skladovat tak, aby nedošlo k jejich  zalomení , zmáčknutí, nebo jinému mechanickému poškození.

Stupeň krytí IP

Naše rozvaděče jsou standardně vyráběny  v krytí IP 44.Prosím dodržujte příslušný stupeň ochrany uvedený na typovém štítku. Všechny rozvodnice se stupněm ochrany menším než IP 44 mohou být umístěny pouze v suchém prostředí.
Rozvodnice typových řad      „ MSB“ , „POBL“ a „SPB“  se stupněm ochrany IP 44  a se zásuvkami směrem nahoru nelze používat ve vlhkém a mokrém prostředí a venkovním prostředí.
Všechny ostatní typové řady rozvodnic je možno, pokud není na typovém štítku vyznačen stupeň ochrany nižší než IP 44, neomezeně používat ve venkovním prostředí i při nepříznivých povětrnostních podmínkách.Rozvodnice doporučujeme pokud možno umístit  na stinných místech, abyste tak předešli dalšímu dodatečnému přehřívání vlivem slunečního záření. Některé naše rozvaděče lze  zabudovat do přenosného kufru „Flightcase“ a neznamená to žádné omezení ohledně umístění. Upozorňujeme Vás však, že  přenosný kufr „Flightcase“  je vyroben ze dřeva a vlivem vlhkosti může zásadně změnit své rozměry a vlastnosti.

Připojovací – prodlužovací kabely

Aby se předešlo teplotnímu přetížení zásuvek, musí průměr vedení zásobující rozvaděč odpovídat požadavkům ustanovení příslušných norem EN ČSN.

Ampéry

Průměr

16 A 3 pólový

2,5 mm²

16 A 5 pólový

2,5 mm²

32 A

6 mm²

63 A

16 mm²

125 A

min. 35 mm²

Při větších délkách a speciálních podmínkách prostředí je třeba použít redukční faktory obsažené v příslušných ustanovení EN  ČSN.

Naše rozvaděče nabízí v oblasti mobilního připojení alternativu příznivé ceny při zachování všech užitných vlastností. Věříme, že i Vy budete plně spokojeni s nákupem rozvaděče výrobce  Rozvaděč-shop.cz.